Ajánlatkérő kapcsolatfelvételi űrlap

Az árajánlatkérő kapcsolati űrlapon beérkező adatokat árajánlat adás miatt bizonyos ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Név: a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges, de nem kötelező teljes nevet megadni
 • E-mail cím: a kapcsolatfelvétel és a további egyeztetések miatt elengedhetetlenül szükséges
 • Tárgy: az ajánlatkérés pontos behatárolása miatt szükséges
 • Üzenet: az ajánlatkérés megkönnyítése miatt szükséges

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatait (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) az ajánlatkérő kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapom meg e-mail formájában. A beérkező e-mailek egy jelszóval védett számítógépen tároljuk. Az adathoz kizárólag a cég tulajdonosa fér hozzá.

Cookie-k (Sütik)

A cookie-k információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.tundergomboc.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Oxigén Kiadó Kft. (Tündergombóc fagyi) által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

 • Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére  késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1/39-11-400
Fax: +36-1/39-11-410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az adatkezelő adatai

Név: Oxigén Kiadó Kft.
Székhely: 1126 Kakukk utca 16/B
Adószám: 23278233-2-43
E-mail: info@tundergomboc.hu
Weboldal: www.tundergomboc.hu